OHSAS 18001 certificering leidt aantoonbaar tot een verbeterde grip op arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Het SCCM heeft onlangs een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat de toegevoegde waarde is van een OHSAS 18001 Certificaat voor bedrijven.

Hiervoor zijn in de periode januari-mei 2013 in totaal 147 functionarissen van OHSAS 18001 gecertificeerde organisaties telefonisch geïnterviewd. Van deze 147 organisaties zijn er 98 actief in diverse industriële sectoren, 37 actief in commerciële dienstverlening (waaronder de bouw) en 12 in niet commerciële dienstverlening.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij 81% van de OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties in Nederland, het inzicht in arbogevaren en risico’s is verbeterd nadat zij zijn begonnen met OHSAS 18001 certificering!
Reden invoering OHSAS 18001: Arbo – en veiligheidsprestaties beheersen en verbeteren

Voor 39% van de totale groep en voor 47% van de industriële bedrijven is de eigen wens om de prestaties te verbeteren de belangrijkste aanleiding om OHSAS 18001 in te voeren. Daarnaast spelen vragen van klanten een belangrijke rol, in het bijzonder bij organisaties die actief zijn in de bouw/onderhoud. ohsas18001

Naleving Wet- en regelgeving op een hoger plan
Veel geïnterviewden geven aan dat certificatie de organisaties scherp houdt, mede op gebied van de naleving van wet- en regelgeving. Een groot deel van de organisaties verwacht dat het OHSAS 18001-certificaat belangrijker wordt als onderdeel van MVO.

De omvang van de arbo- en veiligheidsrisico’s is bij 23% sterk en bij 44% enigszins verbeterd. De grip op de arbeidsomstandigheden en veiligheid is bij 39% van de gecertificeerde organisaties sterk verbeterd en bij 52% enigszins verbeterd.

Kwalitatieve verbetering van de RI&E’s
De invoering van OHSAS 18001 heeft een positieve invloed op de kwaliteit van RI &E’s. Een substantieel deel van de OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties (34%) heeft de RI &E aanzienlijk aangevuld of zelfs geheel vernieuwd en 31% heeft de RI &E op beperkt aantal punten aangepast. TOP kan u helpen met de RI&E.

OHSAS 18001 certificaat zorgt voor vermindering inspectiefrequentie van SZW
Het feit dat het ministerie van SZW een OHSAS 18001-certificaat gebruikt als criterium voor de ‘inspectievakantie’ wordt door de meeste respondenten gezien als een blijk van waardering. De vermindering van inspecties is voor 33% van de respondenten interessant en voor 12% belangrijker dan de waardering.

OHSAS 18001 hoort bij duurzaam ondernemen/MVO en klanten gaan er vaker om vragen
Van de totale groep respondenten is 75% het eens of gedeeltelijk eens met de stelling dat het OHSAS 18001-certificaat belangrijk is in het kader van duurzaamheid/MVO . Bij bijna de helft van de organisaties wordt er door klanten wel eens gevraagd om een OHSAS 18001-certificaat. De verwachting is dat de klanten hier in de toekomst vaker naar vragen .

TOP en OHSAS 18001
De adviseurs van TOP voorzien u graag van verdere informatie over OHSAS 18001, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.