De TOP RIE: Risicos beheersen in plaats van werk frustreren

Kies voor een RIE waarmee u uw risico’s beheerst in plaats van een RIE die uw werk frustreert

 • Verkrijg een praktische RIE, een levend document in plaats van een papieren tijger;

 • Betrek uw medewerkers bij de RI&E en zorg dat ze optimaal geinformeerd zijn;

 • Zorg voor de tegenwoordig vereiste functiegerichte RIE.

Veel bedrijfsleiders, KAM coördinatoren en preventiemedewerkers werken hard aan ‘arbo en veiligheid’ en zorgen goed voor hun medewerkers. Toch roept de wettelijk verplichte risico inventarisatie en evaluatie – een instrument dat moet bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en o.i. de arbeidsproductiviteit – bij veel van hen negatieve gevoelens op. Het wordt ervaren als:

 • tijdrovend
 • omslachtig
 • niet afgestemd op de organisatie
 • kostbaar

Onze ervaring leert dat veel leidinggevenden niet goed weten hoe ze de RI&E positief kunnen inzetten. Men beschouwt de RI&E als doel op zich, in plaats van een middel om bedrijfsspecifieke risico’s te beheersen en daarmee betere arbeidsomstandigheden en dus arbeidsproductiviteit te verhogen.

Bovendien wordt de verplichting om de medewerkers te informeren over de resultaten van de RI&E vaak ‘vergeten’ omdat men dit ervaart als lastig, moeilijk, onduidelijk en tijdrovend. Met als gevolg dat:

 • De kostbare RI&E in de kast verdwijnt, in plaats van dat het ingezet wordt om de bedrijfsspecifieke risico’s te beheersen;
 • Het plan van aanpak niet wordt opgevolgd;
 • Medewerkers niet geïnformeerd worden over bedrijfsspecifieke risico’s en de daarbij horende beheersmaatregelen;
 • Er onnodige ongevallen gebeuren;
 • Er sprake is van onnodig uitval (verzuim) van medewerkers;
 • Er niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, met kans op boetes van de arbeidsinspectie.

Toch kan het ook anders! Door de TOP RI&E door ons uit te laten voeren kun je het volgende bereiken:

 • Een risico inventarisatie en evaluatie waarin je jouw bedrijf herkent, afgestemd op uw specifieke bedrijfsrisico’s;
 • Een middel om de medewerkers te betrekken bij het inventariseren en evalueren van de risico’s en het opstellen van het plan van aanpak,
 • Gemotiveerde medewerkers, doordat ze continu betrokken zijn bij de RI&E en de opvolging daarvan.